Οι Δράσεις μας

Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) αποτελεί την Περιφερειακή Δομή Υποστήριξης της έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Π.Σ.Ε.Ε. – RIS3)