Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκδήλωση έναρξης Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην Περιφέρεια Αττικής

Περιεχόμενο

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και του Γ.Γ. Έρευνας & Καινοτομίας κ. Αθανάσιου Κυριαζή, η πρώτη συνάντηση των μελών των Συμβουλευτικών Ομάδων (Σ.Ο.) των πλατφορμών καινοτομίας της Περιφέρειας, για την έναρξη του νέου κύκλου της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (Δ.Ε.Α.).

Η εκδήλωση οργανώθηκε και συντονίστηκε από το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.), στο πλαίσιο του ρόλου του ως αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας, για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του περιφερειακού σκέλους της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) 2021-2027 για την Αττική.

Ο Περιφερειάρχης στην ομιλία του αναφέρθηκε στα βήματα που υλοποιήθηκαν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο καθώς και στους στόχους της νέας περιόδου, επισημαίνοντας την καίρια σημασία της νέας Σ.Ε.Ε. για τη διαμόρφωση και τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών πυλώνων της Περιφέρειας.

Τονίστηκε η σπουδαιότητα της καινοτομίας για τη μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου, στηριζόμενου στη γνώση, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω χρηματοδότησης από το Ε.Σ.Π.Α., προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Την ανάγκη για επένδυση στην καινοτομία επισήμαναν επίσης, τόσο ο Γ. Γ. Έρευνας & Καινοτομίας όσο και ο εκπρόσωπος του υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Μιχάλης Δρίτσας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νέα Ε.Σ.Ε.Ε. η οποία έχει πλέον δύο αλληλένδετες και αμοιβαία υποστηριζόμενες διαστάσεις, την εθνική και την περιφερειακή, δίνοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τα εθνικά προγράμματα σε περιφερειακά έργα.

Εκτενή αναφορά στη νέα Ε.Σ.Ε.Ε. 2021-2027, έκανε ο  αναπληρωτής Προϊστάμενος της Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΜΟΝ-Ε.Σ.Ε.Ε.) κ. Μ. Γκούμας, διευκρινίζοντας τη νέα μορφή της Εθνικής Στρατηγικής με περιφερειακές εξειδικεύσεις και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή όπως η συγκέντρωση των πόρων και των προσπαθειών σε ένα σύνολο τομέων προτεραιότητας ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, ο συντονισμός μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις και κενά, η δυνατότητα χρηματοδότησης από το εθνικό σκέλος δράσεων που ενδιαφέρουν περισσότερες από μια περιφέρειες καθώς και διαπεριφερειακών συνεργασιών, η διαμόρφωση εθνικών και ταυτόχρονα τοπικά δομημένων πολιτικών.

Οι στρατηγικοί στόχοι για τους οκτώ τομείς προτεραιότητας που ανέδειξε η νέα Ε.Σ.Ε.Ε. αφορούν στην αύξηση της παραγωγής νέας γνώσης και στην αποτελεσματική αξιοποίηση και διάχυση αυτής, στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την υιοθέτηση καινοτομιών, στην ανάπτυξη, δικτύωση και διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και τέλος στην αύξηση της εξωστρέφειας και στη συμμετοχή σε ερευνητικές, τεχνολογικές και επιχειρηματικές διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Η δομή διακυβέρνησης της νέας Ε.Σ.Ε.Ε. διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα: 1) το αποφασιστικό/στρατηγικό, το οποίο εφαρμόζεται από το Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, 2) το επιτελικό/συντονιστικό, το οποίο εκτελείται από τη Μονάδα Προγραμματισμού Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και από το Μηχανισμό Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και τέλος 3) της υλοποίησης και διαχείρισης δράσεων στο οποίο μετέχουν οι Φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των επί μέρους δράσεων και έργων. Οι περιφέρειες συμμετέχουν ενεργά και στα τρία επίπεδα.   

Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος Αττική 2021-2027, κ. Δ. Δρόσης, παρουσίασε το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027 ως εργαλείο χρηματοδότησης της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αναφέρθηκε στους πόρους του Προγράμματος Αττικής ανά Στόχο Πολιτικής (Σ.Π.) και πιο αναλυτικά περιέγραψε τις δράσεις για το Σ.Π.1 που αφορά σε μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη, τους ειδικούς στόχους, τις δράσεις, καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη, ενώ επισήμανε και τις διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της νέας προγραμματικής περιόδου και κυρίως τα σημεία απλοποίησης στη νέα περίοδο.

Ο κ. Ν. Θωμαϊδης, εκπροσωπώντας, ως Αντιπρόεδρος, το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), ανέφερε αρχικά τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και εν συνεχεία επικεντρώθηκε στην Σ.Ε.Ε. και ιδιαίτερα στη Δ.Ε.Α.. Ανέλυσε τη λογική πάνω στην οποία δομείται, τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια της στον τρέχοντα κύκλο και τα αποτελέσματα που αναμένεται να φέρει.

Ο Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου του ΚΕ.Κ.Π.Α. κ. Π. Ποδάρας, ανέλυσε τα ολοκληρωμένα, τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, βήματα, που αφορούν στην Σ.Ε.Ε. και στη Δ.Ε.Α.. Παρουσίασε τα μέλη των τριών Σ.Ο. που θα διεξαγάγουν τη Δ.Ε.Α. στην τρέχουσα περίοδο, τα κείμενα βάσης στα οποία αυτή θα στηριχθεί καθώς και στατιστικά στοιχεία απορρόφησης χρημάτων και κατάθεσης υποβολών προτάσεων των κύριων προσκλήσεων χρηματοδότησης έργων της Σ.Ε.Ε. της προηγούμενης περιόδου.

Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση, τοποθετήσεις των συντονιστών και των μελών των Συμβουλευτικών Ομάδων και συμφωνήθηκαν το γενικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών τους και η πραγματοποίηση των πρώτων συναντήσεων εργασίας των Ομάδων το προσεχές διάστημα.

Δείτε το σχετικό Δ.Τ. της Περιφέρειας Αττικής.

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο