Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το έργο SCALE UP από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Περιεχόμενο

Το SCALE UP είναι έργο του προγράμματος Interreg Europe το οποίο υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής. Ο σχεδιασμός του προβλέπει τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη στήριξη των ΜμΕ της περιφέρειας ως προς την ικανότητά τους να αναπτύσσονται σε εθνικές σε διεθνείς αγορές.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορεί να βρει κάποιος στα εξής σημεία: https://www.interregeurope.eu/scaleup/ & https://www.ptapatt.gr/el/node/284.

Το SCALE UP ολοκληρώνει τον Ιανουάριο του 2022 την επιτυχημένη διαδρομή του στην 1η φάση του έργου έχοντας εγκρίνει το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης, με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αξιοποιώντας τις συνεργασίες του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα με το Τεχνολογικό Πάρκο του Κάσσελ της Γερμανίας και την πρωτοβουλία Mowin Innovation Lab.

Στις εργασίες του έργου συμμετέχει με ενεργό και ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο, το Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής, που συνδέει τις διεθνείς πρωτοβουλίες & συνεργασίες του ΠΤΑ με την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Αττικής  (http://www.innovationattica.gr/about-us).

SCALE UP completes in January 2022 its successful journey in the 1st phase of the project, having approved the Regional Action Plan aimed at promoting entrepreneurship in the university community, utilizing its collaborations at European level and especially with the Kassel Technology Park in Germany and the Mowin Innovation Lab initiative. The Innovation Center of Attica Region participates in the work of the project in an active and very creative way, connecting the international initiatives & collaborations of RDFA with the implementation of the Smart Specialization Strategy in Attica (http://www.innovationattica.gr/about-us).

Το έργο Scale Up υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και χρηματοδοτείται από το Interreg Europe και από Εθνικούς Πόρους.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο