Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέο Πρόγραμμα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

Περιεχόμενο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 9 Φεβρουαρίου 2022, το Πρόγραμμα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, το οποίο παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης, ύψους άνω των 1,7 δισ. ευρώ για δημιουργούς ρηξικέλευθης καινοτομίας με σκοπό να επεκταθούν και να δημιουργήσουν νέες αγορές, όπως για παράδειγμα στους τομείς της κβαντικής υπολογιστικής, των μπαταριών νέας γενιάς και της γονιδιακής θεραπείας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται:

  • 1,16 δισ. ευρώ από το μέσο Accelerator του ΕΣΚ για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ με σκοπό την ανάπτυξη και την κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού αντικτύπου με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών ή διατάραξης των υφιστάμενων.
  • 350 εκατ. ευρώ από το μέσο Pathfinder του ΕΣΚ https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en για πολυεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες ώστε να αναληφθεί οραματική έρευνα που δύναται να οδηγήσει σε τεχνολογικά επιτεύγματα.
  • 131 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό του ΕΣΚ για τη χρηματοδότηση της μετάβασης προκειμένου να μετατραπούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε ευκαιρίες καινοτομίας, με έμφαση στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα έργα του Pathfinder του ΕΣΚ και τα έργα εξακρίβωσης της δυνατότητας υλοποίησης (Proof-of-Concept https://erc.europa.eu/funding/proof-concept) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, με στόχο την ωρίμανση των τεχνολογιών και τη δημιουργία επιχειρηματικού πλαισίου για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Καινοτομίες στο πρόγραμμα εργασίας για το 2022:

  • Μια νέα πρωτοβουλία του ΕΣΚ για την επέκταση 100 επιχειρήσεων: Από το 2018, το ΕΣΚ έχει ήδη στηρίξει πάνω από 2600 μικρομεσαίες (ΜΜΕ) και νεοφυείς επιχειρήσεις, και τώρα παρουσιάζει την πρωτοβουλία για την επέκταση 100 επιχειρήσεων που αποσκοπεί στον εντοπισμό 100 υποσχόμενων επιχειρήσεων υπερπροηγμένης τεχνολογίας στην ΕΕ, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καταστούν «επιχειρήσεις-μονόκεροι» (με αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ).
  • Επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου άνω των 15 εκατ. ευρώ: Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τεχνολογίες στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη να υποβάλουν αίτηση για επενδύσεις του ΕΣΚ ύψους άνω των 15 εκατ. ευρώ.
  • Μεγαλύτερη στήριξη για τις καινοτόμες γυναίκες μέσω της ανάπτυξης ενός δείκτη καινοτομίας για τα φύλα και την ισόρροπη εκπροσώπησή τους και τα τα βραβεία καινοτόμων γυναικών της ΕΕ https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en

Απλούστευση Διαδικασιών. Το ΕΣΚ καταβάλλει προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών του προς όφελος των αιτούντων:

  • Όλες οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΚ  λόγω δημοσιονομικών περιορισμών θα λαμβάνουν αυτόματα τη σφραγίδα αριστείας, η οποία θα μπορούσε να τις βοηθήσει να λάβουν χρηματοδότηση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία ανάκαμψης ή άλλες πηγές.
  • Το 2022, θα ανοίγουν συχνότερα οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων για τον  μηχανισμό του ΕΣΚ για τη χρηματοδότηση της μετάβασης (EIC Transition https://eic.ec.europa.eu/eicfunding-opportunities/eic-transition_en ) και το μέσο Accelerator του ΕΣΚ.

Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_847

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο