Ακαδημαϊκά Ιδρύματα


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

http://www.uoa.gr/

Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ

http://www.chem.uoa.gr/?lang=el

Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ

http://www.psych.uoa.gr/

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

https://www.unipi.gr/unipi/el/

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

http://edutel.uniwa.gr/

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

https://www2.aua.gr/el

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)

https://acein.aueb.gr/