Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2022

Περιεχόμενο

Με τον δείκτη DESI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών. Όπως αναδεικνύει η φετινή της έκθεση για το 2022 η Ελλάδα εμφανίζει ιδιαίτερη υστέρηση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών παρόλο που η πανδημία επιτάχυνε τα αντανακλαστικά των ελληνικών επιχειρήσεων όσο αφορά τη ψηφιακή τους αναβάθμιση. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση σε σύνολο 27 Κρατών-Μελών συγκεντρώνοντας βαθμολογία ίση με 38,9 με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο ίσο με 52,3.

Όσο αφορά τη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και 5G. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τη διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία παραμένει πολύ χαμηλή (9 %) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (41 %) και την περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης 5G (66 %), ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε υψίρρυθμη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ο αριθμός των ενεργών χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (69 %) αυξήθηκε από πέρυσι (67 %) και είναι κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ (65 %). Η χώρα σημείωσε επίσης πρόοδο όσον αφορά τον πληθυσμό που διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες — με ποσοστό 52 %, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ (54 %).

Όσον αφορά την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι επιδόσεις της Ελλάδας υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ. Μόνο το 39 % των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) παρουσιάζουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης έναντι 55 % που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. Ωστόσο, το 20 % των ΜΜΕ στην Ελλάδα πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ (18 %).

Μέσα στο 2022, αναμένεται να υλοποιηθούν σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:

  • έργα ψηφιοποίησης αρχείων και συναφών υπηρεσιών (598 εκατ. EUR)
  • ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας και των διαδικτυακών υπηρεσιών· και
  • εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μίας στάσης της δημόσιας διοίκησης.

Έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022 προβλέπεται να δρομολογηθεί επίσης μεταρρύθμιση για την υλοποίηση της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας για τον δημόσιο τομέα ενώ σχεδιάζεται παράλληλα  η δρομολόγηση μέτρων για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του έργου για την υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια (προϋπολογισμός 131 εκατ. ευρώ) και πρόσκληση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜΜΕ (προϋπολογισμός 375 εκατ. ευρώ).

Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3008

 

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο