Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΕ: Νέο σύστημα παρακολούθησης της βιοοικονομίας

Περιεχόμενο

Η Βιοοικονομία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες και λύσεις σε έναν αυξανόμενο αριθμό κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται:

  • η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής,
  • η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και
  • διαθεσιμότητας τροφίμων και η αποδοτικότητα των παραγωγικών πόρων
  • η βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή
  • η βελτίωση της δημόσιας υγείας και
  • η εξισορρόπηση των κοινωνικών εξελίξεων.

Ένα νέο σύστημα παρακολούθησης https://knowledge4policy.ec.europa.eu/bioeconomy/monitoring_en  θα συμβάλει στην εξασφάλιση ότι η ευρωπαϊκή βιοοικονομία θα συντελέσει αποτελεσματικά στους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοοικονομία, την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης.

Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να μετατρέψει την ευρωπαϊκή οικονομία σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών με αποδοτικούς πόρους, η οποία συνδυάζει τις απαιτήσεις για τρόφιμα, υλικά και ενέργεια με την ανάγκη μείωσης των περιβαλλοντικών πιέσεων και η Βιοοικονομία είναι το κλειδί για αυτό το περίπλοκο παζλ. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Βιοοικονομίας στοχεύει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και κυκλικής Βιοοικονομίας για την Ευρώπη που θα μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα περιβαλλοντικά οφέλη.

Η καινοτομία στη βιοοικονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αφού, τα χρώματα μπορούν να κατασκευαστούν από καλλιέργειες, τα φύκια μπορούν να μετατραπούν σε καύσιμα και τα βιομηχανικά υποπροϊόντα μπορούν να μετατραπούν σε λιπάσματα βιολογικής βάσης. Τα οφέλη μπορεί να είναι πολλαπλά για το περιβάλλον και για τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, η ποιότητα ζωής στις πόλεις θα βελτιωθεί λόγω της καινοτόμου διαχείρισης αποβλήτων, των πιο βιώσιμων συστημάτων μεταφορών και της αστικής γεωργίας.

Για την παρακολούθηση της πρόοδο μιας βιώσιμης κυκλικής βιοοικονομίας αναπτύχθηκε το σύστημα παρακολούθησης της βιοοικονομίας της ΕΕ το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα και ισχυρούς δείκτες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Το Σύστημα θα παρακολουθήσει την πρόοδο προς τις πέντε κοινωνικές προκλήσεις που στοχεύει η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και για όλους τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής. Το σύστημα παρακολούθησης στοχεύει να επισημάνει συνέργειες και συμβιβασμούς μεταξύ αυτών των διαστάσεων και θα διευκολύνει στην κατανόηση πιθανών κινδύνων και παγίδων που συνδέονται με επιλογές πολιτικής και θα παρέχει τη βάση για μελλοντικές αποφάσεις πολιτικής.

Πηγή:

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-wide-monitoring-system-will-track-progress-towards-sustainable-bioeconomy

 

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο