Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία

Περιεχόμενο

Σήμερα 16 Μαρτίου η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης προς την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία υφίσταται πρωτοφανείς μετασχηματισμούς στο πλαίσιο σημαντικών αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τις παγκόσμιες προοπτικές και τις προοπτικές όσον αφορά την ασφάλεια. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη στενής συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους μας και ενίσχυσης του μακροπρόθεσμου θεματολογίου μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στη βάση του ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης

Ο μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας βασίζεται σε δύο εξίσου σημαντικούς πυλώνες: τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις. Οι επενδύσεις είναι καίριας σημασίας για τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελούν προϋπόθεση για την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Ωστόσο, πρέπει να συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενωσικοί κανόνες ευθυγραμμίζονται με τους κυριότερους στόχους της ΕΕ, δημιουργώντας το κατάλληλο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο και κίνητρα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Προς μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί ευκαιρία για να εισέλθει η Ευρώπη σε μια νέα πορεία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Εκτός από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα συμβάλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας και της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή ασφάλεια και την ασφάλεια των πόρων της Ένωσης. Για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας η ΕΕ πρέπει να αυξήσει, κατά την επόμενη δεκαετία, τις ετήσιες επενδύσεις κατά περίπου 520 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Από αυτές τις πρόσθετες επενδύσεις, 390 δισ. ευρώ ετησίως θα αντιστοιχούν στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, και 130 δισ. EUR ετησίως σε άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. Για να επιτύχει η πράσινη μετάβαση, πρέπει να δώσει προτεραιότητα στους ανθρώπους και να φροντίσει εκείνους που θα πληγούν περισσότερο. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έθεσε τη δικαιοσύνη στο επίκεντρο των πολιτικών της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 %.

Η πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών μας και ανέδειξε τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η Ψηφιακή Πυξίδα που πρότεινε η Επιτροπή καθορίζει τους ψηφιακούς στόχους της Ένωσης για το 2030. Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τις επενδύσεις σε βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η κυβερνοασφάλεια, το υπολογιστικό νέφος, η τεχνητή νοημοσύνη, οι χώροι δεδομένων, η αλυσίδα συστοιχιών (blockchain), η κβαντική υπολογιστική και οι ημιαγωγοί, καθώς και στις σχετικές δεξιότητες. Για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης, σύμφωνα με εκτίμηση του 2020, απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 125 δισ. EUR ετησίως. Ο δίκαιος ψηφιακός μετασχηματισμός έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την καινοτομία και την παραγωγικότητα της οικονομίας της ΕΕ, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η ψηφιακή μετάβαση θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των πράσινων στόχων, με συνέργειες σε πολλούς τομείς στο πλαίσιο μιας έξυπνης κυκλικής οικονομίας.

Κινητοποίηση συντονισμένης δράσης σε όλα τα επίπεδα

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προκειμένου οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις να συμβάλουν πλήρως στους στόχους προτεραιότητας της ΕΕ, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί συντονισμένη δράση από όλους τους σχετικούς φορείς: δημόσιες αρχές σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό, οι δράσεις θα καταστούν αλληλοενισχυόμενες, αποτρέποντας τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών και ενισχύοντας την ενιαία αγορά

Διασφάλιση ενός δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικού μετασχηματισμού

Ο μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας θα επιτύχει μόνο εάν είναι δίκαιος και χωρίς αποκλεισμούς και εάν κάθε πολίτης μπορέσει να αποκομίσει τα οφέλη που προσφέρει η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές στην ευημερία είναι πιθανό να είναι άνισα κατανεμημένες ελλείψει συνοδευτικών μέτρων. Η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού εντός και μεταξύ των τομέων θα απαιτήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις μεγάλης κλίμακας για την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Θα χρειαστεί ισχυρή πολιτική απάντηση σε όλα τα επίπεδα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και των προκλήσεων συνοχής που μας περιμένουν.

Πηγή: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/european-growth-model_el

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο