Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η ΕΕ παρουσίασε τη Δέσμευση για την Πράσινη Κατανάλωση

Περιεχόμενο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε προχθές, 26/01/2021 τη νέα της δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση (https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en ), την πρώτη πρωτοβουλία που υλοποιείται στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2069 ) .

Η δέσμευση για την πράσινη κατανάλωση αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα (https://europa.eu/climate-pact/index_en ) , το οποίο είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που καλεί άτομα, κοινότητες και οργανώσεις να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια πιο πράσινη Ευρώπη. Οι πρώτες εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτό το πιλοτικό έργο είναι ο όμιλος Colruyt, η Decathlon, ο όμιλος LEGO, , η L'Oréal και η Renewd υπόσχονται να επιταχύνουν τη συμβολή τους στην πράσινη μετάβαση.

Οι πέντε βασικοί τομείς δέσμευσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού της, με τη χρήση της μεθοδολογίας υπολογισμού ή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει αναπτύξει η Επιτροπή, και θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών δέουσας επιμέλειας για την επίτευξη μειώσεων του αποτυπώματος σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού
  2. Υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα επιλεγμένων εμβληματικών προϊόντων της εταιρείας, με τη χρήση της μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει η Επιτροπή, καθώς και επίτευξη ορισμένων μειώσεων του αποτυπώματος για τα επιλεγμένα προϊόντα και γνωστοποίηση της προόδου στο ευρύ κοινό.
  3. Αύξηση της πώλησης βιώσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών στο πλαίσιο των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας ή του επιλεγμένου επιχειρηματικού σκέλους της.
  4. Δέσμευση μέρους των δαπανών εταιρικών δημόσιων σχέσεων για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σύμφωνα με την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας από την Επιτροπή.
  5. Διασφάλιση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές σε σχέση με τα αποτυπώματα άνθρακα της εταιρείας και του προϊόντος είναι προσιτές, ακριβείς και σαφείς, και επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών έπειτα από τυχόν μειώσεις ή αυξήσεις των αποτυπωμάτων.

Η πρωτοβουλία δέσμευσης για την πράσινη κατανάλωση επικεντρώνεται σε μη εδώδιμα προϊόντα και συμπληρώνει τον κώδικα δεοντολογίας που εγκαινιάζεται, 26 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en ). Ο κώδικας δεοντολογίας θα φέρει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη από το σύστημα τροφίμων, προκειμένου να αναλάβουν δεσμεύσεις για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και πρακτικές εμπορίας. 

Πηγή:  https://ec.europa.eu/greece/news/20210126___2_el

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο